Algemene Voorwaarden van Vriemee Int. Drain Products B.V. Ceresweg 21 8938 BG Leeuwarden Inschrijfnummer KVK voor Noord -Nederland 55240674  DE ALGEMENE VOORWAARDEN DOWNLOADEN ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. Vriemee: Vriemee Int. Drain Products B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Ceresweg 21, 8938BG te Leeuwarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55240674.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Vriemee een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen Vriemee en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Vriemee zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de wederpartij heeft verbonden tot de verkoop en levering van zaken en/of de uitvoering van werkzaamheden.
 5. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen Vriemee en een consument wordt gesloten in het kader van een door Vriemee georganiseerd systeem voor verkoop op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Vriemee en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval van een consumentenkoop tot stand gekomen middels de webwinkel. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien daarbij door Vriemee geen georganiseerd systeem voor verkoop wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van Vriemee op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een bestelling plaatst.
 6. Webwinkel/website: www.vriemee.nl.
 7. Zaken: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Vriemee aan de wederpartij te leveren zaken, waaronder, niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, drainagehulpstukken voor land-, tuin-, weg- en waterbouw begrepen kunnen zijn.
 8. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Vriemee uit te voeren werkzaamheden en/of te verlenen diensten, waaronder, niet-limitatief bedoeld en in de meest ruime zin des woords, reparatiewerkzaamheden en drainage-aanleg begrepen kunnen zijn.
 9. Bescheiden: de door Vriemee te ontwikkelen en/of door de wederpartij aan te leveren ontwerpen, berekeningen, tekeningen e.d. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke” bescheiden worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op cd-roms, dvd of welke andere gegevensdragers ook.
 10. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden tot 14 dagen na ontvangst van de door Vriemee verkochte zaken.
 11. Schriftelijk: communicatie op schrift, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vriemee en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst indien en voor zover partijen die afwijkende bepalingen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst, worden eerst na schriftelijke bevestiging door Vriemee bindend.
 5. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden, laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 6. De toepasselijkheid van de eventuele inkoop- of andersluidende algemene voorwaarden van de wederpartij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Indien Vriemee op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Vriemee op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
 8. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat deze algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Vriemee dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

ARTIKEL 3: AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

 1. De door Vriemee gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief btw en eventuele bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit transportkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt vermeld. Een aanbod van Vriemee specifiek gericht aan een consument, zal prijzen (mede) inclusief btw vermelden.
 2. Door Vriemee getoonde en/of verstrekte monsters en modellen alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De in het vorige lid genoemde monsters en modellen blijven te allen tijde eigendom van Vriemee en dienen op eerste verzoek van Vriemee te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Elk aanbod van Vriemee is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Vriemee kan haar aanbod nog herroepen tot twee werkdagen na de aanvaarding daarvan door de wederpartij.
 5. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Vriemee dat een kennelijke fout of vergissing bevat. De wederpartij kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Vriemee dat is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vriemee nimmer tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Een aanbod van Vriemee, inclusief de daarin vermelde prijzen, gelden niet automatisch voor vervolgovereenkomsten.
 8. Vriemee heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de vervaardiging van haar aanbod voor de wederpartij, aan de wederpartij in rekening te brengen, mits Vriemee de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 9. Indien de wederpartij het aanbod van Vriemee niet aanvaardt, is zij verplicht op eerste verzoek van Vriemee alle bij het aanbod door Vriemee geleverde bescheiden aan Vriemee te retourneren.
 10. Iedere overeenkomst komt, behoudens het bepaalde in lid 4 en onverminderd het bepaalde in lid 11, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Vriemee, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vriemee anders aangeeft. Een bestelling geplaatst middels de webwinkel, wordt, behoudens het bepaalde in lid 4, zo spoedig mogelijk per e-mail door Vriemee aan de wederpartij bevestigd.
 11. Mondelinge afspraken binden Vriemee eerst nadat deze schriftelijk door Vriemee zijn bevestigd dan wel zodra Vriemee met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.
 12. Indien en voor zover de prijzen in aanbiedingen van Vriemee zijn gebaseerd op bij de aanvraag of bestelling door de wederpartij verstrekte gegevens en deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de eerder opgegeven prijzen.
 13. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst verhogingen voordoen in kostprijsbepalende factoren, zoals ten aanzien van lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Vriemee gerechtigd de verhoging aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Vriemee en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Vriemee gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen. Met uitzondering van verhogingen doorberekend op grond van wijzigingen in btw-tarieven en overige heffingen van overheidswege, zal Vriemee aan een consument na totstandkoming van de overeenkomst geen prijsverhoging als hiervoor bedoeld doorberekenen zonder dat de consument in de gelegenheid is de overeenkomst om die redenen kosteloos te annuleren.
 14. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4: RECHT VAN ONTBINDING VAN CONSUMENTEN BIJ EEN OVEREENKOMST OP AFSTAND 

 1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst op afstand tot 14 dagen na ontvangst van de zaken, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 2. De consument kan de overeenkomst op afstand ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Vriemee aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Vriemee. Zo spoedig mogelijk nadat Vriemee in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Vriemee de ontbinding van de overeenkomst op afstand per e-mail bevestigen.
 3. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de betreffende zaken en de verpakkingen daarvan. De consument mag de te retourneren zaken slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de zaken te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de zaken slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.
 4. Indien en voor zover de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende zaken onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Vriemee terug leveren.
 5. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaken die het gevolg is van een manier van omgaan met de zaken die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 3. Vriemee is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, al dan niet door deze te verrekenen met de eventueel van de consument reeds ontvangen betalingen.
 6. Teruglevering van de zaken dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand conform het bepaalde in lid 2 heeft ontbonden.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de zaken voor rekening van de consument.
 8. Vriemee zal de eventueel reeds van de consument ontvangen betalingen, minus de eventuele waardevermindering, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits de zaken door Vriemee zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de zaken daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de consument in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is Vriemee niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de consument bij het plaatsen van de bestelling uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Vriemee aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

ARTIKEL 5. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING  De consument komt het recht van ontbinding als bedoeld in het vorige artikel niet toe in geval van:

 1. een consumentenkoop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. de levering van zaken die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken;
 3. de levering van zaken die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 4. een consumentenkoop ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.

ARTIKEL 6: INSCHAKELING DERDEN

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Vriemee het recht bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Vriemee.
 2. Vriemee is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door hem bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in de vorige twee leden. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de krachtens de overeenkomst geldende rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Vriemee, jegens de wederpartij een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden als ware zij zelf partij bij de overeenkomst.

ARTIKEL 7: VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. De wederpartij is verplicht alle gegevens, waaronder eventueel door de wederpartij aan te leveren bescheiden, welke Vriemee naar diens oordeel nodig heeft, in de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan Vriemee te verstrekken.
 2. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de door haar aan Vriemee verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en andere defecten.
 3. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Vriemee van gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
 4. Voor zover dat gelet op de aard van de overeengekomen werkzaamheden relevant is, is de wederpartij tijdig vóór de uitvoering daarvan verantwoordelijk voor het zorgdragen voor:
 • een vrij toegankelijke werkplek;
 • een plaats van uitvoering die geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden;
 • voldoende gelegenheid voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en bij de uitvoering van de werkzaamheden aan te leggen, te monteren, te repareren of anderszins te verwerken zaken;
 • de aanwezigheid van alle voor de uitvoering van de werkzaamheden in redelijkheid door Vriemee gewenste zaken en voorzieningen;
 • het verkrijgen van toegang door de, door Vriemee tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van uitvoering van de werkzaamheden;
 • het treffen en handhaven van alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen voor zover dat redelijkerwijs van de wederpartij kan worden gevergd.
 1. De door Vriemee tewerkgestelde personen dienen kosteloos gebruik te kunnen maken van alle op de locatie van uitvoering van de werkzaamheden door hen in redelijkheid gewenste zaken en voorzieningen.
 1. De wederpartij staat in voor de tijdige verkrijging van alle eventueel benodigde goedkeuringen van derden en vergunningen van overheidswege. De wederpartij vrijwaart Vriemee van alle aanspraken (van derden) wegens het ontbreken daarvan.
 2. De wederpartij zal Vriemee tijdig informeren over alle eventuele wijzigingen in omstandigheden aangaande de wederpartij of haar organisatie, die relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Vriemee behoudt zich, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij aan de in de vorige leden van dit artikel genoemde verplichtingen zal hebben voldaan.
 4. Vriemee zal de door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking stellen, anders dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

ARTIKEL 8: LEVERING EN (OP)LEVERINGSTERMIJN

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Vriemee zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Vriemee nog een redelijke termijn wordt gegund om zijn verplichtingen alsnog na te komen.
 2. Bij levering c.q. de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden in gedeelten, wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Vriemee per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Vriemee verlaten of voor afhalen ter beschikking staan van de wederpartij.
 4. In het kader van een consumentenkoop gaat het risico van verlies en beschadiging van de zaken, in afwijking van het bepaalde in het vorige lid, pas over op de consument indien de zaken door of namens de consument feitelijk in ontvangst zijn genomen.
 5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Vriemee te bepalen wijze, maar, behoudens het bepaalde in het vorige lid, voor rekening en risico van de wederpartij. Vriemee is, behoudens het bepaalde in het vorige lid, niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden.
 6. Indien het niet mogelijk blijkt de te leveren zaken aan de wederpartij te leveren, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Vriemee zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van een maand waarbinnen de wederpartij Vriemee in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren dan wel waarbinnen zij de zaken moet afhalen. Een en ander, tenzij Vriemee uitdrukkelijk en schriftelijk een andere termijn heeft gesteld. Het bepaalde in het voorgaande van dit lid, laat het bepaalde in lid 4 onverlet.
 7. Indien de wederpartij ook na verloop van de in het vorige lid bedoelde termijn in gebreke blijft aan haar verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Vriemee het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rechten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Vriemee is alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen dan wel de zaken te vernietigen.
 8. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslagkosten en/of andere kosten te voldoen onverlet. Een ingevolge het vorige lid eventueel ontvangen verkoopbedrag strekt in mindering op hetgeen de wederpartij aan Vriemee verschuldigd is.
 9. Vriemee is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot (op)levering over te gaan, met dien verstande dat Vriemee een consument in het kader van een consumentenkoop, niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.

ARTIKEL 9: VOORTGANG EN UITVOERING OVEREENKOMST

 1. Vriemee kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken c.q. de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel toepasselijke (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen c.q. de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Vriemee niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Vriemee gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Vriemee niet bekende omstandigheden hetzij door welke mate van overmacht dan ook, zal Vriemee met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst, zodanig dat de uitvoering hiervan wel mogelijk zal zijn. Vriemee zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen die een wijziging heeft voor de overeengekomen prijs en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander, behoudens wanneer uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Vriemee heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door Vriemee verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten.
 4. Alle onkosten welke in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door Vriemee worden gemaakt op verzoek van de wederpartij, komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 10: EMBALLAGE

 1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken worden afgeleverd, blijft eigendom van Vriemee en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor ze is bestemd.
 2. Vriemee is gerechtigd voor de emballage statiegeld bij de wederpartij in rekening te brengen. Vriemee is verplicht de emballage terug te nemen tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht. Een en ander mits de emballage franco geretourneerd is binnen een door Vriemee bepaalde periode na de leveringsdatum c.q. op een door partijen overeengekomen tijdstip.
 3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren is geraakt, dan is de wederpartij voor deze schade aansprakelijk en vervalt haar recht op terugbetaling van het statiegeld.
 4. Indien de in lid 3 bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte statiegeld, is Vriemee gerechtigd de emballage niet terug te nemen. Vriemee kan de emballage dan tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.

ARTIKEL 11: RECLAMES EN RETOURZENDINGEN

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare beschadigingen, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan Vriemee te worden gemeld.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Vriemee te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames dienen, behoudens dwingend wettelijk voorschrift, in ieder geval binnen een jaar na levering aan Vriemee te worden gemeld.
 3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de hierboven genoemde termijnen aan Vriemee zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 4. Geringe afwijkingen ter zake opgegeven maten, gewichten, aantallen, kleuren, e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van Vriemee.
 5. Ten aanzien van onvolkomenheden in zaken kunnen geen reclames geldend gemaakt worden, indien deze onvolkomenheden verband houden met de aard en de eigenschappen van de grondstof(fen) waaruit de zaak is vervaardigd. Een en ander ter beoordeling van Vriemee.
 6. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op, behoudens voor zover de wet daaraan, ten behoeve van de consument, dwingend in de weg staat.
 7. Vriemee dient in staat te worden gesteld een klacht van de wederpartij te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt dan wel indien het noodzakelijk blijkt dat Vriemee ter plekke in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te onderzoeken, zijn de kosten hiervan slechts voor rekening en risico van Vriemee indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
 8. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Vriemee te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage.
 9. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 10. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet, onder meer inhoudende dat het recht op het instellen van een rechtsvordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij Vriemee is gereclameerd, alsook dat aan herstel en vervanging van een zaak die niet aan de overeenkomst beantwoordt, voor de consument geen kosten zijn verbonden.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

 1. Vriemee kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Vriemee, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
 2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Vriemee, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 3. De aansprakelijkheid van Vriemee is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Vriemee betrekking heeft.
 4. In geval van schade aan personen of schade aan zaken van de wederpartij, waarvoor Vriemee, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in het vorige lid, aansprakelijk is, zal zijn aansprakelijkheid ter zake nimmer meer belopen dan het bedrag dat onder de betreffende omstandigheden, op basis van de door Vriemee afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Vriemee dat krachtens die verzekering toepassing vindt.
 5. Vriemee staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het door hem met het KOMO-keurmerk geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
 6. Indien Vriemee voor de productie van zaken grondstoffen, materialen, onderdelen e.d. van derden betrekt, baseert Vriemee zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze grondstoffen, materialen, onderdelen e.d. op de gegevens die door de producent of de leverancier van die grondstoffen, materialen, onderdelen e.d. aan Vriemee zijn verstrekt. Vriemee is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in samenhang met de verwerkte grondstoffen, materialen, onderdelen e.d.
 7. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen, informatie e.d. die zij van Vriemee heeft ontvangen die geen directe betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst.
 8. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Vriemee zich die zaken, naar zijn keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
 9. Vriemee garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te bewerken, verwerken, gebruiken of doen gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk door Vriemee aan de wederpartij werd medegedeeld.
 10. Een door Vriemee of zijn toeleverancier verstrekte garantie, onder meer zoals bepaald in de vorige leden van dit artikel, doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten op grond van zogenoemde non-conformiteit jegens Vriemee kunnen doen gelden.
 11. De wederpartij verliest diens rechten jegens Vriemee, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Vriemee van iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
 1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d. van Vriemee strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
 2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Vriemee zijn verschaft en/of voorgeschreven;
 3. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan Vriemee heeft verstrekt en Vriemee de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.
 1. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen uit dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 13: MEER- EN MINDERWERK

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Vriemee en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door Vriemee te worden bevestigd.
 2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats:
 1. ingeval van wijzigingen in hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen;
 2. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of –verlagingen;
 3. in gevallen als in het overige van deze algemene voorwaarden bepaald.
 1. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

ARTIKEL 14: OPLEVERING EN GOEDKEURING

 1. Ten aanzien van verrichte werkzaamheden, is Vriemee gehouden de wederpartij mede te delen dat de werkzaamheden zijn afgerond.
 2. De werkzaamheden worden geacht te zijn opgeleverd indien de wederpartij de verrichte werkzaamheden heeft goedgekeurd dan wel de wederpartij het werk in gebruik heeft genomen.
 3. De werkzaamheden worden tevens geacht te zijn opgeleverd indien de wederpartij binnen een termijn van twee weken na de afronding van de werkzaamheden niet schriftelijk heeft gereclameerd bij Vriemee.
 4. Indien de wederpartij na oplevering nog wijzigingen wenst te laten aanbrengen aan de werkzaamheden of opgeleverde zaken, zal dit worden aangemerkt als meerwerk. Vriemee is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd aan de wederpartij in rekening te brengen.

ARTIKEL 15: BETALINGSVOORWAARDEN

 1. Tenzij ter zake anders uitdrukkelijk is of wordt overeengekomen, is Vriemee gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van het door de wederpartij aan Vriemee verschuldigde te vorderen, met dien verstande dat in geval van een consumentenkoop Vriemee de consument niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan 50% van de koopprijs.
 2. Betaling van webwinkelbestellingen dient te geschieden op een van de daartoe door Vriemee aangewezen betaalmethoden. Voor het overige geschiedt betaling middels overboeking, binnen de door Vriemee op de factuur vermelde termijn, op de overigens door Vriemee voorgeschreven wijze. Vriemee hanteert een standaardbetalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken.
 3. Vriemee is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen.
 4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in en:
 1. zal de wederpartij aan Vriemee een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend. In afwijking van het voorgaande geldt dat Vriemee aan een consument, in plaats van de bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente in rekening brengt;
 2. zal de wederpartij, na daartoe door Vriemee te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,-, met dien verstande dat ter zake niet in het nadeel van een consument zal worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten;
 3. heeft Vriemee het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,- ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Vriemee zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden. Echter, in geval van betalingsverzuim van een consument, zal Vriemee om die reden niet eerder extra kosten aan de consument in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.
 1. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Vriemee bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Vriemee het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 1. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 2. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, een of meer tegenvorderingen op Vriemee heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 3. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 16: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 1. Vriemee is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met de (uitvoering van de) overeenkomst.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen – is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan Vriemee voorbehouden.
 3. Door het verstrekken van gegevens aan Vriemee, verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart zij Vriemee in en buiten rechte van alle gevolgen, zowel financiële als andere, die hieruit (kunnen) voortvloeien.
 4. Clichés, matrijzen, werktuigen – ook indien deze in samenwerking met of op kosten van de wederpartij zijn vervaardigd – en daarmee vervaardigde producten mogen zonder toestemming van Vriemee niet worden vermenigvuldigd.
 5. Matrijzen en werktuigen zijn en blijven eigendom van Vriemee, ook indien deze in opdracht en/of op kosten van de wederpartij zijn vervaardigd.

ARTIKEL 17: EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Vriemee behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Vriemee heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Ingeval Vriemee een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Vriemee vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
 4. De wederpartij is verplicht Vriemee terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.
 5. De wederpartij is tot het tijdstip waarop zij aan al haar betalingsverplichtingen jegens Vriemee heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Vriemee te bewaren.
 6. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Vriemee ter inzage te geven.

ARTIKEL 18: PAND

 1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verband houdende betalingsverplichtingen jegens Vriemee heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:
 1. de zaken aan derden in onderpand te geven;
 2. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;
 3. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen.
 1. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. Vriemee kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Vriemee op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

ARTIKEL 19: OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST DOOR VRIEMEE

 1. Vriemee is, indien de tekortkoming van de wederpartij zulks redelijkerwijs rechtvaardigt, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
 1. de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 2. na het sluiten van de overeenkomst Vriemee ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, de wederpartij verzocht is om zekerheid voor de nakoming te stellen en deze zekerheid binnen een daartoe door Vriemee aangezegde redelijke termijn is uitgebleven.
 1. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet zoals bedoeld in lid 1 onder a, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen alsnog kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 1. Voorts is Vriemee gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard;
 2. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 1. Het bepaalde in het vorige lid is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 1. De wederpartij is verplicht de schade die Vriemee ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.
 2. Indien Vriemee de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.
 3. Ontbinding van de overeenkomst op grond van dit artikel geschiedt middels een buitengerechtelijke verklaring en zonder dat, behoudens het bepaalde in lid 2, een nadere ingebrekestelling is vereist.

ARTIKEL 20: OVERMACHT

 1. Ingeval sprake is van overmacht, is Vriemee gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Vriemee, van de door hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Vriemee.
 3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden haar verplichtingen jegens Vriemee tot aan dat moment na te komen.
 4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht, zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

ARTIKEL 21: ONTBINDING DOOR DE WEDERPARTIJ, ANNULERING EN OPZEGGING

 1. De wederpartij, niet zijnde een consument, doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel en artikel 4 te annuleren, op te zeggen c.q. te ontbinden. Het bepaalde in het overige van het onderhavige artikel, laat het bepaalde in artikel 4 onverlet.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.
 3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door een der partijen.
 4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Vriemee een door Vriemee nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Vriemee te vergoeden. Vriemee is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en - naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen - 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Vriemee ter zake.
 6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd, onverminderd het recht van Vriemee om volledige schadevergoeding te vorderen.

ARTIKEL 22: TOEPASSELIJK RECHT/ BEVOEGDE RECHTER

 1. Op de tussen Vriemee en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Vriemee, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Vriemee, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Vriemee is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Vriemee, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, gerechtigd te handelen conform het bepaalde in het vorige lid of - naar zijn keuze - de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.
 5. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn gesteld, is de Nederlandse versie van de onderhavige algemene voorwaarden steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.

Datum: 28 april 2017

Wij maken gebruik van Cookies!